Rare Polderkaart / Wallmap Hooge Heemraedt Schap van SCHIELANDT. J. Vingbooms. Antique Copper Engraving


Make an inquiry

Antieke negendelige kaart, 9 bladen, Techniek : Antieke originele kopergravure,  met de hand (nieuw door ons) ingekleurd.  Tussen 1650 en 1660 in kaart gebracht door Mr Jan Stampioen. Getekend en in koper gesneden  door  J Vingbooms.

Gedrukt en uitgegeven te Rotterdam door Abraham van Hoorn .Waarschijnlijk uitgave 1684.  

Zes keer gedrukt in de jaren : 1660, 1684, 1694, 1710, 1718 & 1765.  

In ieder geval niet de druk van 1660 en 1765.

Schaal van circa  1 : 14.000

Titel in banderol bovenaan:

“ HET  HOOGE  HEEMRAEDT  SCHAP  VAN  SCHIELANDT.”

Waaronder in het midden een adelaar met het gekroonde wapen van de Provincie Holland en in zijn snavel een lint waaraan links en rechts in totaal zes familiewapens.

1. De heer Daniel van Hogendorp,  Ridder heer van Moercapell,  Wildeveenen etc. Dijckgraef.

2.Heer Johan Heer van Matenesse,   Reviere, Opmeer, Souteveen etc. Hoogheemraed.

3.Heer Theophil Heer van Cats.   Coulsten, Heijlo, Ostdom, Ambachtsheer. In Claeswaweletc. Hoogheemraed.

4.Heer Wilhelm van Matenesse  Heer van Rasquaert etc. Hoogheemraed.

5.De Heeer Wilhelm Brasser  Hoogheemraed, Oudt Burgemeester Der Stede Schiedam.

6.De heer Johan Versyden Hoogheemraed, Oudt Burgemeester  der Stad Rotterdam

Rechts een cartouche met familiewapen van:  Cornelis Nieupoort, rentmeester en Secretaris.

Links een cartouche met de tekst :

 “Anno Domini 1273 Heeft Floris de Vijffde, Graeff van Hollandt etc. Het Collegie van SCHIELANDT By des Sellfs Voorsaten te Vooren. Geerigeert Bevesticht ende met Verscheyde Privilegien Vermeerdert.”

Linksonder een kolom omgeven door twee landmeters en diverse landmeetinstrumenten.

Op de voorzijde van de kolom een schaalstok waaronder de tekst :

“ Dese Maet Begrypt 700 Schielantse Roeden, waer op dese Bovenstaende Caert gemaeckt is, door order vande Edelen Welgeboren Heeren, Dijckgraeff ende Hoogeheemraden van Schielant inde Selve genoemt, gemeten ende aldus in Caert Gebracht door Mr. Jan Stampioen gesworen ordinaris Lantmeter vanden  Selven Lande inde Jaer 1651,1652 ende 1653 Sijnde  Schielant inden geheelen ommvanck vande Lantscheijdinge tusschen Delfflant, Rynlant, de Merwe, ende  den Ysel,  tot inde Stadt Gouda, in Coper gesneden en Geteeckent door J. Vingboons.”

Rechtsonder drie zuilen , boven verbonden met guirlandes waaronder de namen van de eerste Dijkgraaf en Hoogheemraden zoals boven in de wapens reeds vermeld en dat de kaart geordonneert en begonnen is te maken in 1650, uitgegeven in 1660, en de namen van de herdruk Anno 1684 onder de Dijkgraaf de Heer Johan van Yck.

TOT  ROTTERDAM, gedruckt by Abraham van Hoorn Const en Caart vercooper opt Vissersdijck achter de beurs.

 

Hoogheemraadschappen bezaten al sinds de Middeleeuwen privileges en rechten om belasting te innen, strafrecht toe te passen en verordeningen uit te vaardigen voor het gebruik van de wegen en de wateren. Uit de polderlasten konden de hoge kosten van de kartering en de gravure betaald worden. Omgerekend over de oppervlakte van het terretorium viel zo een bedrag mee.  In Rijnland belastte men elke morgen land met anderhalve stuiver in de jaren 1610 - 1615.

Uit de architectuur van de waterschapskantoren en de kartografie sprak een behoefte aan zelfbevestiging.  Het bezit van die kaarten gaf dan ook meer waardigheid aan het college. De oplagen waren meestal klein en kwam meestal alleen aan een aantal leden van het college, aan de hoofdingelanden en soms ook aan stads- of gewestbestuurders ten goede.   De kleuren in de kaarten gaven onderscheid aan tussen de Ambachten en Bannen en lieten deze optimaal functioneren.

Literatuur : 

Donkersloot-de Vrij (1981) p. 151 nr 765; Hameleers (1984) p. 246 - 256.

Geschiedenis van de kartografie van Nederland door Prof. Dr. Ir.  C.  Koeman, blz. 135.

700 Jarig bestaan Hooggheemraadschap van Schieland 1984

 

Plexiglas met wortelnoten lijst:

Hoogte: 159 cm.   

Breedte: 187 cm.


Reference
WP.187
Price
Price on request
Share